మహా నాటకం

షేక్‌స్పియర్: ప్రపంచం అంతా ఒక నాటక రంగం. మనమందరం పాత్రధారులం.

నేను: ప్రపంచం ఒక నాటకరంగం. నేను మాత్రం ప్రేక్షకుడిని.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *