ఐ !

నన్ను ఓడించిన శత్రువు లేడు!
నేను గెలిచిన యుద్దం లేదు!

ప్రేమకు కరగని క్షణమే లేదు!
కరిగిన క్షణాలలో ప్రేమే లేదు!

పిలిచిన వేళలో పలకని దైవం లేడు!
దైవం పలికిన వేళలో నేనే లేను!

Photo by ÉMILE SÉGUIN ✳️✳️✳️ on Unsplash